Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Wola > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 

Korespondencję można  składać:

 • bezpośrednio w Kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy- w  Punkcie Obsługi Interesanta, ul. J.Bema 91, 01-233 Warszawa

                                                      w poniedziałek w godz. 8:00- 18:00,
                                                      od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00,

 • za pośrednictwem poczty na adres: 

                                                     Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                     Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
                                                     ul. J.Bema 91,01-233 Warszawa

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops-wola.waw.pl

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: http://ops-wola.waw.pl/opswola/kontakt

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

                                                                      Dyrektor i Zastępca Dyrektora

                                                           w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 16:00

                                             po wcześniejszym zapisaniu się osobiście lub  telefonicznie

PROCEDURA PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


1.

Przyjęcie wnioskuWniosek o przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie :

 • finansowej ( np. zasiłek stały, okresowy, celowy),

 • rzeczowej ( np. posiłki dla osoby dorosłej, posiłki szkolne),

 • usługowej ( usługi opiekuńcze – gospodarcze i rożne formy specjalistycznych usług opiekuńczych) oraz

 • skierowania do ośrodków wsparcia ( np. środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dom dziennego pobytu)

Wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego .

Wniosek może być złożony w formie pisemnej ( osobiście lub listownie), ustnej lub elektronicznej. W przypadku ustnego wniosku spisywany jest protokół zawierający żądanie wnioskodawcy. Wnioski przyjmowane są w kancelarii OPS Warszawa – Wola lub bezpośrednio przez pracowników Działu Pomocy Środowiskowej ( w Punkcie Obsługi Interesanta) w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, tj. w poniedziałki w godz. 8.00- 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00- 16.00.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej może być także prowadzone „z urzędu”, za zgodą osoby zainteresowanej.


2.

Właściwość miejscowa


Ośrodek Pomocy społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udziela świadczeń pomocy społecznej

 • osobom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Wola

 • osobom bezdomnym, które posiadają ostatni stały meldunek w Dzielnicy Wola.

 • osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie Dzielnicy Wola

 

W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców ( którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zamieszkanie na czas oznaczony, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także cudzoziemcom którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. 2016, poz. 1990 tekst jednolity ze zm.) pomoc udzielana jest w miejscu pobytu, tj. osoby mieszkające na stałe poza Dzielnica Wola, mogą we wskazanych sytuacjach skorzystać z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. m.st. Warszawy .


3.

Prowadzone postępowanie


 

 • Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku

 • Forma załatwienia sprawy: wydanie przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. W-wy decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

 • podstawą prowadzonego postępowania jest środowiskowy wywiad rodzinny, który przeprowadza pracownik socjalny z osobą ubiegającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie , a także ich małżonków, wstępnych i zstępnych. Wywiad przeprowadzany jest w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (a w sprawach pilnych, zagrażających życiu i zdrowiu - 2 dni).

 • Pracownik socjalny ma prawo domagać się złożenia przez osobę / rodzinę ubiegającą się o pomoc oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o uzyskaniu ( lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osoby ubiegającej się o pomoc.

 • Osoba ubiegająca się o pomoc ma obowiązek przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka, decyzję właściwego organu przyznającą rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz dowód otrzymania powyższego świadczenia, oświadczenie lub oryginał zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc, w przypadku osób niepełnosprawnych - Orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia i inne wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

 • osoba ubiegająca się o świadczenie pomocy społecznej ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania

 • zasadą prowadzonego postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej jest kierowanie się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej oraz ochrona ich dóbr osobistych, w tym nieujawnianiem do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy ani zakresu i rodzaju pomocy


4.

Informacje na temat trybu odwoławczego


 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez upoważnionego przez Prezydenta m.st. Warszawy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji


5.

Podstawa prawna


 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DZ. U. z 2016 r., poz. 1406 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r w sprawie wzoru kontraktu socjalnego ( Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439)

 • rozporządzenie ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( dz. U. Z 2005 r Nr 189, poz. 1598 zm. Dz. U. Z 2006 r Nr 134, poz. 943)

 • kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jed. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)


6.

Informacja o opłatachPostępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, ( a także postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej w sprawach świadczeń pomocy społecznej )jest wolne od opłat.


7.

Obowiązki osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji. W celu określenia sposobu tego współdziałania pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną . Brak współdziałania z pracownikiem w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego ( niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia lub terapii odwykowej), a także marnotrawienie ( niewykorzystywanie) własnych zasobów, marnotrawienie przyznanych świadczeń mogą skutkować nieprzyznaniem pomocy, jej ograniczeniem lub zmianą formy świadczenia na niepieniężną.

 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej mają także obowiązek niezwłocznego informowania pracownika o każdej zmianie w jej sytuacji życiowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeńPROCEDURA POTWIERDZENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 


1.

Przyjęcie wnioskuWniosek o potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również przez Zakład Opieki Zdrowotnej, który przyjął pacjenta w trybie nagłym.

Wniosek może być złożony w formie pisemnej (osobiście lub listownie), ustnej lub elektronicznej. W przypadku ustnego wniosku spisywany jest protokół zawierający żądanie wnioskodawcy. Wnioski przyjmowane są w kancelarii OPS Warszawa – Wola lub bezpośrednio przez pracowników Działu Pomocy Środowiskowej (w Punkcie Obsługi Interesanta) w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, tj. w poniedziałki w godz. 8.00- 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00- 16.00. Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być także prowadzone „z urzędu”, za zgodą osoby zainteresowanej.


2.

Właściwość miejscowaOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

 • osobom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Wola

 • osobom bezdomnym, które przebywają na terenie Dzielnicy Wola.

 • osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie Dzielnicy Wola


3.

Prowadzone postępowanie • Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu zgodnie z kpa.

 • Forma załatwienia sprawy: wydanie przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. W-wy decyzji administracyjnej o potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia prawa.

 • Podstawą prowadzonego postępowania jest rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza pracownik socjalny z osobą ubiegającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o potwierdzenie prawa, a także ich małżonków, wstępnych i zstępnych. Wywiad przeprowadzany jest w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (a w sprawach pilnych, zagrażających życiu i zdrowiu - 2 dni).

 • W przypadku osoby hospitalizowanej ubiegającej się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza przy łóżku chorego zatrudniony w szpitalu pracownik socjalny lub pracownik socjalny skierowany z OPS.

 • Pracownik socjalny ma prawo domagać się złożenia przez osobę / rodzinę ubiegającą się o pomoc oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osoby ubiegającej się o pomoc.

 • Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa ... ma obowiązek przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oryginał zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o potwierdzenie prawa ...

 • osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania

 • zasadą prowadzonego postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest kierowanie się przede wszystkim dobrem osób oraz ochrona ich dóbr osobistych, w tym nieujawnianiem do wiadomości publicznej nazwisk osób ani zakresu pomocy


4.

Informacje na temat trybu odwoławczegoOd decyzji administracyjnej wydanej przez upoważnionego przez Prezydenta m.st. Warszawy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji


5.

Podstawa prawna • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1058)

 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DZ. U. z 2016 r., poz.1406)

 • kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jed. Dz. U. z  2016 r., poz.23).


6.

Informacja o opłatachPostępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,( a także postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej w sprawach świadczeń pomocy społecznej potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych )jest wolne od opłat. 

 
 
Wprowadził BZMW/awojszko 22-02-2010
Aktualizujący Pawłowska Anna 15-05-2017
Zatwierdzający Filipiak-Wadas Olga 15-05-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2017
Liczba odwiedzin: 3675
Rejestr zmian