Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Wola > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyńska lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola po dokonaniu oceny sytuacji życiowej udziela osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ( zgodnie ze wskazanymi wyżej okolicznościami) niezbędnego wsparcia umożliwiającego życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

OPS realizuje swoje zadania udzielając pomocy mieszkańcom Dzielnicy w następujących formach:

1. usługowej:

- usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

2. rzeczowej:

 • pomoc w formie obiadów w jadłodajniach dla osób dorosłych
 • opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach
 • talony do sklepu na artykuły spożywcze i higieniczne itp.

3. instytucjonalnej:

 • kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej ustawowego przedstawiciela
 • zapewnienie miejsca w prowadzonych przez Ośrodek ośrodkach wsparcia takich jak: Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Opiekuńcza dla Osób z chorobą Alzheimera, Klub pod Daszkiem, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
 • pomoc w zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy i samotnym matkom
 • pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym - w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było m. st. Warszawa a w sytuacjach szczególnych, osobom bezdomnym z innym meldunkiem przebywającym na terenie Warszawy. 

4. finansowej:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego w/w ustawą, czyli:

 • 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 528 zł dla osoby w rodzinie

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza powyższe kryterium.

5. pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa:

 • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień
 • baza danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych i samopomocowych
 • pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych
 • kierowanie do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych
 • interwencja kryzysowa
 • pomoc psychologiczna, prawna
 • uczestnictwo w programach realizowanych przez Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Przyznanie lub odmowa świadczenia z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

6. udzielanie rodzinom wsparcia w wychowywaniu dzieci i zapewnieniu dzieciom właściwej opieki

 • poradnictwo pedagogiczne
 • program Pomocy Dziecku i Rodzinie- PPDR ( w tym 12 podprogramów m.in. Rodzina pod specjalnym nadzorem, warsztaty "Zabawa mama i ja", programy dla mam-"Maminki", PROM, "Odpowiedzialna mama", Szkoła dla rodziców i opiekunów etc.)
 • usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi

7. udzielanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy

 • konsultacje indywidualne
 • grupy wsparcia
 • procedura "Niebieskiej Karty"
 • obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i udział pracowników OPS w jego pracach.
 
 
Wprowadził BZMW/awojszko 22-02-2010
Aktualizujący Węglarska Anna 04-01-2019
Zatwierdzający Filipiak-Wadas Olga 04-01-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-01-2019
Liczba odwiedzin: 2964
Rejestr zmian