Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Wola > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

  Drukuj
 

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy realizuje zadania własne i zlecone m. st. Warszawy oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb.

Do zadań własnych Ośrodka należy:

 • prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie pomocy w naturze,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
 • praca socjalna,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • diagnoza problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • dożywianie dzieci,
 • sporządzanie sprawozdawczości,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 • organizowanie prac społecznie użytecznych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
 • ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m. st. Warszawy,
 • udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m. st. Warszawy,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji administracyjnych przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania mieszkańców Warszawy do domów pomocy społecznej.Do zadań zleconych Ośrodka należy: 

 • przyznawanie i opłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • organizaowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wydawanie dezycji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
 • wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 • udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenie faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Inne zadania, jakie realizuje Ośrodek to:

 • udzielanie mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 • udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 • prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
 • przygotowywanie i realizowanie projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • opracowywanie i realizowanie lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych,
 • uczestnictwo w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej,
 • zapewnienie obsługi organizacyjno- technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udziału swych przedstawicieli w jego pracach.


 

 

 
 
Wprowadził BZMW/awojszko 02-09-2009
Aktualizujący Pawłowska Anna 08-04-2015
Zatwierdzający Filipiak-Wadas Olga 10-04-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-04-2015
Liczba odwiedzin: 3939
Rejestr zmian